Privacybeleid

Laatste update: 25 mei 2018

Scope privacybeleid

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Het is van toepassing op al de residenten die in een Vulpia residentie voor korte of langere termijn verblijven, de personen die zich borg stellen, personeelsleden, leveranciers, externe (zorg)dienstverleners, vrijwilligers, bezoekers en overige personen welke van de diensten van Vulpia genieten.

Het privacybeleid is verder ook van toepassing wanneer men onze website bezoekt of onze app gebruikt. Ook de persoonsgegevens van voormalige residenten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

Verwerking van gegevens

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die iemand als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Hieronder wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Care@Vulpia nv, met maatschappelijke zetel te Ruiterijschool 6, 2930 Brasschaat, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0885.883.479 (hierna “Vulpia”) is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Dit betekent dat Vulpia het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gebruik van gegevens

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

  • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomsten;
  • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan Vulpia onderworpen is;
  • wanneer Vulpia een gerechtvaardigd belang heeft.

Indien het verwerken van de persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van de drie bovenstaande redenen, dan vragen wij steeds toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens voor volgende doelen:

  • het aanbieden of verbeteren van onze dienstverlening;
  • voor kwaliteitsdoeleinden;
  • voor veiligheidsdoeleinden;
  • om conform wettelijke bepalingen en regelgeving te zijn.

Vulpia zal de persoonsgebonden gegevens niet verkopen aan derden.

Beveiliging van gegevens

Vulpia zet maximaal in op de bescherming van privacy en persoonsgebonden gegevens. Door de aanstelling van een DPO (Data Protection Officer), wordt de uitvoering van het beleid inzake beveiliging van gegevens geborgd.

Voor de beveiliging van de gegevens hebben we ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van de gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens, dan word de getroffen persoon in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Recht op toegang

Alle betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonsgebonden gegevens. Men kan deze gegevens inzien, controleren en onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. De gevraagde gegevens zullen echter niet altijd verbeterd of verwijderd kunnen worden:

  • indien dit de uitoefening van de overeenkomst in het gedrang kan brengen;
  • indien dit afwijkt van wettelijke bepalingen.

Bewaren van persoonsgebonden gegevens

Vulpia draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgebonden gegevens te beveiligen. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren en waarvoor ze verzameld worden. Per doel kan de bewaringstermijn dus verschillen, meestal naar aanleiding van de wetgeving ter zake.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen, worden gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Website

Vulpia verzamelt via haar website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij deze vrijwillig verstrekt worden. Alle informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is echter mogelijk dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd om bepaalde diensten of informatie op maat te kunnen verschaffen. De persoonsgebonden gegevens zullen steeds in overeenstemming met de regelgeving worden behandeld.

Updates van dit privacybeleid

Vulpia kan dit Privacybeleid steeds wijzigen naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Bovenaan deze pagina onder “Laatste update” legenda staat vermeld wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking wanneer het herziene Privacybeleid op de site gezet is.

Contact

Bij vragen over dit Privacybeleid kan contact opgenomen worden via e-mail naar privacy@vulpia.be of via brief naar volgende adres:

Vulpia – Privacy
Ruiterijschool 6
2930 Brasschaat